Mesmac's News Item

The Full Story

Lleisiwch eich barn am blismona lleol

Lleisiwch eich barn am blismona lleol

Lleisiwch eich barn am blismona lleol Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Arfon Jones a’r Prif Gwnstabl Mark Polin yn eich gwahodd i chi leisio eich barn er mwyn helpu i siapio dyfodol plismona yng Ngogledd Cymru. Mae cyfres o gyfarfodydd agored wedi eu trefnu ar draws ardal yr Heddlu er mwyn rhoi cyfle i drigolion, grwpiau cymunedol, busnesau a phartneriaid siapio a datblygu Cynllun Heddlu a Throsedd nesaf Gogledd Cymru. Meddai CHTh Jones: “Bydd gan bawb sy’n byw neu’n gweithio yng Ngogledd Cymru farn ynghylch yr hyn y dylai’r heddlu roi blaenoriaeth iddo yn eu hardal nhw. Gwrando ar bobl leol yw un o elfennau pwysicaf fy swydd - mae’n hollbwysig fod pobl yn cael llais go iawn mewn plismona. Gwasanaeth plismona Gogledd Cymru yw hwn ac mae’n iawn fod pawb yn cael cyfle i ddweud eu dweud.” Bydd y Cynllun Heddlu a Throsedd yn nodi blaenoriaethau strategol, nodau ac amcanion Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer y pedair blynedd nesaf. Meddai Prif Gwnstabl Polin: “Mae gan bawb hawl i fod yn ddiogel ac i deimlo’n ddiogel. Fodd bynnag mae’r pethau sy’n bygwth diogelwch yn newid ac mae pobl erbyn hyn yn fwy tebygol o ddioddef trosedd ar-lein a hefyd mae’r cynnydd cenedlaethol mewn bygythiadau difrifol a hynod niweidiol, megis camfanteisio’n rhywiol ar blant, yn dechrau dod i’r amlwg yn lleol. “Rydw i eisiau i gymunedau wybod bod ots gennym; rydw i am iddyn nhw gael gwybod am yr heriau sy’n ein hwynebu ni wrth i ni eu diogelu nhw, ac am iddyn nhw gael gwybod sut yr ydym ni, a sut y byddwn ni’n parhau i ymateb i’r heriau hynny gyda’u cymorth nhw. Darparu gwasanaethau plismona o safon dda sydd wrth wraidd yr hyn yr ydym yn ei wneud o hyd, ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar hyn fel sefydliad. “Mae clywed beth mae ein cymunedau yn ei feddwl am y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu a’r ffydd a’r hyder maen nhw’n ei roi ynom ni hefyd yn hynod o bwysig.” Bydd cyfarfodydd agored, lle bydd croeso i bawb, yn cael eu cy


Return to the Mesmac News Section